Badfish - Stone Pony 7/31/2016 - Scott Brinkerhoff